Лични данни

HELENA OFFICIACL BRAND 

   Политика за поверителност HELENA OFFICIACL BRAND се заменя с непредвидени обстоятелства, които са задължителни и сигурни, за да се осигури пълноценно спазване на принципа на опазване на околната среда. нашата политика цели.
Политиката за поемане на отговорност по отношение на националното и европейското законодателство и по-специално на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 / ОРЗД).
След запознаване с Политика за поверителност, всяко активно поведение, което се отнася до услугите на HELENA OFFICIAL BRAND, представлява израз на ясно, свободно и информирано съгласие за обработка на личните данни.
Понятия
„Лични данни“ са всички данни, които се отнасят за физическо лице.
„Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данни, които се предоставят. Администраторът е обработил личните данни на физически лица или представители на юридически лица, които са в договорни отношения.
„Администратор на лични данни“ е всяко физическо или юридическо лице, което обработва лични данни и самостоятелно определя и не се отнася за това.
Данни за Администратор
Администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД ​​е търговец "ХЕЛЕНА БРАНД" ЕООД.
"ХЕЛЕНА БРАНД" ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204766817, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър 8230, Любен Каравелов, No.4
Представител на търговеца: Елена Димитрова - управител
Телефон за контакт: 0887 09 26 00
Електронен адрес: helenaofficialbrand@gmail.com
Facebook страница: https://www.facebook.com/helena.official.brand/?tn-str=k*F
Кои лични данни са обработени?
Администраторът е обработен следното:
- Данни за идентификация: може да се използва име на физическо лице, адрес;
- Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефон;
- Данни за представителна власт: представител юридическо лице, длъжност, упълномощаване;
- Данни за фактуриране;
- Допълнителни данни се събират, само ако е необходима информация, която е недостатъчна за постигане на резултати.

Администраторът обработва личните данни за целите на плащането, като включва валидни договори и добросъвестно изпълнение на задълженията, като осигурява отчетност при плащания, за счетоводни и данъчни цели и за спазване на задълженията на търговец и администратор на лични данни. Без предоставяне на тези данни, сключване на договаряне и управление.
Администраторът е обработил данните на договорно основание, т.е. когато това е необходимо за сключване на договори, както и на предприятията на стъпките по сключването им. Когато това е необходимо за възприемане на легитимните интереси в полза на данните, третото лице или администратора, когато това е пропорционално насочено право на субсидиране на данните. Във връзка с това, администраторът е обработил данните за спазване на задълженията, които са издадени по закон.
Изисква се отговорност за пълната и коректна информация. Директният
маркетинг на

личните данни (електронен адрес и име) може да се прилага за целите на директния маркетинг, само ако е налице съгласие за за това.
Това съгласие може да бъде отложено за всяко време с натискане на активен бутон „отписване“ / "unsubscribe", инкорпориран в по-голямата си част електронни съобщения или като се свързва директно с администратора за лични данни чрез предоставяне на данни за контакт.
След отстъпка за съгласуване вече няма информация, свързана с търговец, актуални и нови колекции и др.
Срок на английски съхранение
Лични Данни СЕ обработват и съхраняват ВЪВ Връзка с Изпълнение на английски договорни ЗАДЪЛЖЕНИЯ за периода на английски договора и за ограничен Период СЛЕД ТОВА, на основание защита на легитимните интереси на Администратора при възникнали рекламационни или други претенции на клиента / съконтрагента, както и за изпълнени на законовите си задължения.
Обработване на лични данни, основано единствено на съгласие на клиента, продължаващо до изтичане на срока.
Лични данни, които се изчерпват с информация и се основават на това, че са били прехвърлени от Администратора в хода на ежегодната инвентаризация.
Какви права имате във връзка с личните си данни?
По всяко време имате право да потърсите информация и кои Ваши лични данни се обработват, както и информация и информация за това.
При установяване или възлагане на несъответствие между предоставените данни и актуална информация, субектът има право и задължение да се възползва от липсата на отговорности или да поиска от администратора да направи това, което може да поиска и ограничи достъпа до информация.
Ако смятате, че обработката на личните данни е незаконна, може да бъде поискано от администрацията да се наложи или ограничат прехвърлянето, включително при възлагане на правен спор.
Имат право да получат лични данни, които се предоставят от администратора, в съответствие с изискванията и да прехвърлят отговорността на друг администратор, когато данните се обработват автоматично.
Има право да възразят срещу обработката, която е необходима за изпълнение на задачи от обществения интерес или която се основава на защита на интересите на администратора или третото лице.
Може да се упражняват правомощията, като се подаде писмено искане за администратор на традиционен или електронен носител, изпратен на адрес за контакт.
Ако се установи нередност, вие трябва да подадете жалба до администратора или надзорния орган.
Надзор орган за Администратор във връзка с обработката на лични данни е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров ”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg.
С кого споделяме данни Ви?
С цел изпълнение на поръчки, направени от разстояние, администратор на лични данни на куриерска фирма Еконт Експрес или на друг, посочен от клиента / съконтрагента превозвач.
Администратор може да предоставя лични данни на трети лица - обработени лични данни, въз основа на писмено споразумение.
Ако не бъде намерен или не е извършен контрол върху лицето на лицето, или ако е необходимо да се извърши търсене на лице от страна на клиента.
Сигурност на данните
Администраторът на предприятието е подходящ технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейност, като се вземат предвид изискванията за сигурност или случайно събитие.
В случай на увереност относно данните, Администраторът взема мерки за ограничаване на неблагоприятни последици, налагащи надзор върху органите, както и на данните за това, каквито са предимствата на риска.
Следва да се предприеме подходяща мярка, за да се гарантира защита от посегателство, което може да се окаже неблагоприятно за последващи действия.
„Бисквити“
Използване на онлайн услугите, които имат автоматична промяна на информацията между устройства и потребители и Администратор на услугата (в случая - администратор на лични данни), които позволяват опериране на уеб сайт, както и на други потребители. (използва се език, съдържание на потребителска ставка, настройка за показване и др.) и потребителско поведение за определен период от време, за да не се налага настройка, за да се направи при всяко посещение на сайта или преведете от на страница към друга.
„Бисквитте“ със малки текстови файлове, които съдържат именно такава информация, която не се използва с цел идентифициране на потребители, но сама по себе си може да съдържа данни, които отговарят на определените лични данни.
Използване на „бисквитки“ е обвързано с желанието на потребителя да съгласува, когато проследява действията на потребителя в рамките на уеб сайта, който съдържа аналитични и статистически данни за посещаемостта на сайта.
Ако сте приели тези „бисквити“, можете по всяко време да отмените съгласието си, като деактивирате „бисквитките“ за нашата уеб страница, като използвате настройките за интернет браузър, който използвате.
Съществуват задължителни изисквания, наречени "стриктно необходими", които се предоставят за безвъзмездна помощ. За тях не се изисква съгласие на потребителя.
Разпоредби Заключителни
Промени в настоящата Политика за Поверителност Все още бъдат своевременно публикувани на английски уеб страницата на английски администратора.
Не може да се ограничи до тях.
За всички неуредени от настоящите Общи условия се изисква да се направи това за законодателството на Република България.

Настоящата Политика за поверителност е приета от Администратора на

: ……